Kot dober upravnik bomo postali najboljši partner etažnim lastnikom, ki prevzema skrb, svetuje in pomaga pri celovitem spektru zagotavljanja kakovostnega in optimalnega bivanja v stavbi oziroma v stanovanjski enoti. Postali bomo upravnik, ki resnično zagotavlja celovito in strokovno storitev.

Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, ima mnogo izkušenj z upravljanjem:

 • stanovanj
 • stanovanjskimi hišami,
 • pomožnimi, spremljajočimi in poslovnimi objekti.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše zadovoljstvo.

Pogosta vprašanja

Vsaka stavba potrebuje človeka, ki jo vzdržuje in skrbi za njeno nemoteno in učinkovito delovanje. Če je lastnik nepremičnine en sam, običajno z njo upravlja lastnik. Pri večlastniških nepremičninah pa s stavbo upravlja upravnik, ki ga izberejo etažni lastniki.

V interesu vseh lastnikov je, da je stavba oziroma objekt dobro in redno vzdrževan.

Drugače lahko nastanejo poškodbe, ki zahtevajo dražje in daljše sanacije. Poleg tega je vloga upravnika tudi, da skrbi za delovanje celotne stavbe, torej skupnih prostorov, in organizacijo življenja stanovalcev.

Stavba mora imeti upravnika, če ima več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov. Upravnika določijo etažni lastniki. Če upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.

Stroške upravljanja in stroške, ki izvirajo iz stavbe, krijejo vsi etažni lastniki v skladu s solastniškimi deleži.

Sem spada:

 • obratovanje in vzdrževanje stavbe,
 • določitev in razrešitev upravnika,
 • imenovanje in razrešitev nadzornega odbora,
 • oddajanje skupnih delov v najem,
 • prejemanje načrta vzdrževanja,
 • rezervni sklad in odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad,
 • sprejemanje hišnega reda,
 • odločanje o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe (za toploto, hladno in toplo vodo).
 • odločanje o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi.

Za vse sklepe o rednem upravljanju je potrebna večina etažnih lastnikov, torej soglasje etažnih lastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico solastniških deležev.

Če se etažni lastnik ne strinja s sprejetimi sklepi, je kljub temu dolžan sklepe upoštevati in poravnati obveznosti iz njihovega izvajanja.

O teh poslih lastniki odločajo z listino. V tem primeru morajo lastniki odločati z najmanj tričetrtinsko večino.

Lastniki se z več kot tremi četrtinami solastniških deležev odločajo o:

 • sklenitvi pogodbe o medsebojnih razmerjih,
 • opravljanju dovoljene dejavnosti v delu stanovanja,
 • zavarovanju stavbe,
 • vseh izboljšavah, ki ne štejejo za vzdrževanje, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, pomenijo pa vgraditev novih naprav, opreme, instalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja, kot so zgodnja obnova kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za posledico prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin ipd.), namestitev klima naprav na skupne dele (fasado, streho stavbe), agregatov za proizvodnjo električne energije, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic ter vgradnja izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, ipd. pod pogojem, da izboljšava ne ovira izvrševanja lastninske pravice etažnih lastnikov in zaradi nje ni ogrožena požarna varnost.

Lastniki se soglasno odločajo o:

 • sporazumu o določitvi ali spremembi solastniških deležev za potrebe izvajanja zakona,
 • spremembi razmerja med skupnimi in posameznimi deli,
 • omejitvi rabe posameznih delov (prepoved uporabe stanovanja v druge namene),
 • omejitvi rabe skupnih delov (prepoved uporabe skupnih delov v druge namene),
 • sporazumu o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na posebnih skupnih delih,
 • spremembi namembnosti posameznega stanovanja,
 • najemu in odplačevanju posojila v breme rezervnega sklada,
 • vseh izboljšavah in gradbenih delih, za katera je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in
 • določitvi upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno.

Za podajanje vseh informacij, povezanih z bivanjem v večstanovanjski stavbi in odpravo težav, smo vam na voljo na e-pošti info@sp-ravne.si ali na telefonski številki

(02) 821 65 00.

Uradne ure so zapisane pod točko KONTAKT.

Osnovni podatki o upravniku stanovanjske stavbe (hišnik,operativni upravnik, zunanji izvajalci) so zapisani na oglasni deski vaše stavbe. Če te informacije ne najdete na oglasni deski, nam pišite na info@sp-ravne.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.