Organi družbe:
Nadzorni svet in direktor, ki družbo samostojno zastopa.
Direktor Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem:

 • Benjamin Jakičič, mag.posl.ved, ki vodi in zastopa družbo samostojno.

Sestava Nadzornega sveta:

 • predsednik: mag. Črtomir Remec,
 • članica: Andreja Gerdej,
 • član: Borut Hafner.

Postati želimo najboljša izbira na področju izvajanja storitev upravljanja nepremičnin, s stalnim izboljševanjem kakovosti svojih storitev in odnosov do strank, na transparenten način in z odlično komunikacijo in tako soustvarjati bivanju in okolji prijazne soseske. Svoje poslovanje želimo razširiti z izboljšanjem in povečanjem ponudbe etažnim lastnikom, tudi v druge regije v državi, z dodatnimi storitvami in referenčnimi izvajalci.

Naša vizija temelji na dolgoletni tradiciji, širokemu spektru dejavnosti in celovitem upravljanju, kot dobri osnovi za izgradnjo vseh naših razvojnih potencialov, z namenom z namenom izboljšanja kvalitete storitev, za vse naše obstoječe in nove stranke.

Temeljna načela in filozofija družbe na katerem temelji vizija, poslanstvo in vrednote podjetja, smo zapisali z poudarjenimi besedami:Odgovorna politika podjetja je vsestranska, v izpolnjevanje interesov vseh udeležencev usmerjena stvarna politika podjetja, z visoko družbeno in socialno odgovornostjo, z dolgoročno razvojno držo, ki zahteva podjetniško iskanje novih priložnosti.Trajnosti razvoj ostaja ključno vodilo dolgoročne vizije razvoja Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o., pri čemer ta vidik močno presega družbeno odgovornost do okolja in lokalnih skupnosti ter v ospredje prav tako postavlja zaposlene, nadgrajevanje njihovih kompetenc ter skrb za varnost pri delu.

Poslanstvo našega podjetja ostati napreden upravljalec ter nuditi uporabnikom naših storitev, torej etažnim lastnikom, celovito upravljanje, z namenom ohranjanja in dviga vrednosti nepremičnin ter zagotavljanje nemotenega udobja in bivanja naših strank.

Skupaj z zaposlenimi nudimo, etažnim lastnikom in stanovalcem, tehnično strokovno znanje pomoč in strokovne nasvete, obenem pa tudi sposobnost izvajanja vseh vzdrževalnih posegov na stavbah v upravljanju, lastnikom pa ponuditi pravno in finančno (kot nam omogoča zakonodaja) pomoč.

Kot dober upravnik, postajamo najboljši partner etažnim lastnikom, ki prevzema skrb, svetuje in pomaga pri celovitem spektru zagotavljanja kakovostnega in optimalnega bivanja v stavbi, oziroma v stanovanjski enoti. Postajamo upravnik, ki resnično zagotavlja celovito in strokovno storitev.

Stanovanjsko podjetje se bo, kot eden izmed večjih upravnikov stanovanjskih enot/stavb v Severovzhodni Sloveniji, razvijalo v smeri nadgrajevanja horizontalne integriranosti ter krepitve prepoznavnosti, kot zanesljivega in razvojno naravnanega dobavitelja. Svoje poslanstvo vidimo v ustvarjanju privlačnih, nujno potrebnih in uporabnih komplementarnih storitev, ki oblikujejo bodoče.

Poslanstvo podjetja zagotavljamo z vrednotami poslovne odličnosti, kot so:

 • odličnost storitev v vseh poslovnih enotah,
 • zadovoljstvo uporabnikov,
 • strokovnost, učinkovitost, racionalnost in kvaliteta poslovanja,
 • optimizirani, enostavni in informacijsko podprti procesi,
 • strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni,
 • etičnost, poštenost, ter verodostojnost.

Trenutno ni razpisanih novih delovnih mest.

Katalog IJZ

 • 17. 5.1991 – Stanovanjsko podjetje d.o.o., vpis podjetja v sodni register.
 • 24.12.2001 -Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad postane 100 lastnik podjetja.